تگ - چراغ ترمز

چراغ هشدارهای خودروی خودرو جدی بگیرید

چراغ هشدارهای خودروی خودرو جدی بگیرید!!

چراغ هشدارهای خودروی خودرو جدی بگیرید!! آیا در هنگام رانندگی به چراغ های هشداردهنده خودرو دقت کرده اید؟ رانندگی فقط  نشستن پشت فرمان و گاز دادن و ترمز گرفتن نیست، بخشی مهم رانندگی توجه به شرایط و عملکرد خودرو می باشد که به لطف انواع سیستم‌های کنترل‌کننده و هشداردهنده ی استفاده شده در آن آسان‌تر...